Правилник за дейността

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

2023-2024

Правилник за дейността на училището

Училищен механизъм за действие в случаи на установяване на разпространение и употреба на на наркотични вещества

Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества

Вътрешни правила за организация на пропускателния режим

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание ,обучение и труд на територията на СУ"Симон Боливар"

Форми на обучение

2022-2023

Механизъм за превенция и интервенция на насилие и тормоза в образователната институция

Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ "Симон Боливар" - 2022-2023

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици и уязвими групи.

План за прилагане на училищна програма за превенция на ранното напускане на училище.