Национален ден на безопасността на движението попътищата – 29 юни

Национален ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни

„Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по
пътищата – 29 юни, който подчертава темата като глобален здравен
проблем, съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж
към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни
инциденти.
Постепенно постигаме напредък в борбата с епидемията на пътя, но
предстои още много работа. През изминалата 2023 г. в страната са
настъпили 6 989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две трети от тях
са в населени места. От всички смъртни случаи 96 включват пешеходци.
Загубили сме 30 деца, а 1 329 са ранени. Тази статистика е обезпокоителна
и неприемлива.
Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото
общество. То може да въздейства за намаляване на пътнотранспортния
травматизъм, като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура
за БДП.
Ангажираме вниманието на родителите и образователната система за
формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, и
утвърждаване на БДП като ценност. Приемаме концепцията за учене през
целия живот като средство за добиване на трайни знания, умения и нагласи
за безопасност на пътя. Подчертаваме, че правилното поведение,
превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването
им като отговорни граждани.
Припознаваме ангажимента на държавните администрации да полагат
дължимата грижа при предоставяне на публични услуги, които поставят
човека, живота, здравето и правото на безопасна мобилност в основата на
обществените отношения. Отчитаме нуждите на уязвимите участници в
движението от подходяща инфраструктура без конфликт с автомобилното
движение.  Осъзнаваме ролята на превенцията, правоприлагането и
адекватната спасителна помощ.
Приканваме гражданските организации, бизнеса и медиите да утвърждават
безопасността на пътя с личен принос и пример.
Призоваваме всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към
етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение.
Нека на пътя Животът винаги да бъде с предимство!”